Bosch Mobility Assistance

Přehled a rozsah služeb programu asistenčního krytí „Bosch Mobility Assistance“

Vozidla klientů sítě Bosch Car Service na území České republiky, zařazená do programu asistenčního krytí „Bosch Mobility Assistance“ a jejich posádky budou moci využívat na území České republiky a v zahraničí bezplatně následující služby:
Služba dispečinku ÚAMK (na linkách 261 000 555, resp. 00 420 261 000 555)
Organizace pomoci v případě nepojízdnosti vozidel uživatelů v České republice a na území Evropy (viz smlouva) 24 hodin denně, 365 dnů v roce.
V případech služeb zařazených do programu „Bosch Mobility Assistance“ také poskytování garance jejich finančního krytí.
Požadavky na služby nezařazené do programu nebo přesahující svou cenou limity uvedené u jednotlivých služeb, dispečink ÚAMK rovněž  převezme a zorganizuje, avšak uživatel vozidla (a posádka) je uhradí na místě jejich provedení.
Oprava na místě („Silniční služba“)
Bezplatná pomoc zásahového servisního vozidla na místě poruchy ke zpojízdnění vozidla. Pomoc zahrnuje rovněž zásah v případě poruch některých zařízení tvořících povinné vybavení vozidel (stěračů, bezpečnostních pásů, potkávacích, směrových a obrysových světel vozidla). Asistence bude poskytnuta na veřejných vozovkách nebo na stanovišti uživatele. V terénu (např. u vozidel typu off road) jen v případě, pokud je k vozidlu přístup možný a právně přípustný. Výkon služby zahrnuje příjezd a odjezd servisního vozidla a práci mechanika. Dodané díly a materiál hradí uživatel vozidla.
Odtah
Ve všech případech poruchy vozidla, které nemohlo být zpojízdněno zásahem silniční služby, zorganizuje ÚAMK bezplatný převoz vozidla speciálním odtahovým vozidlem k dílenské opravě, a sice:
– Do okruhu 50 km do vhodné dílny Bosch Car Service;
– Pokud by byla vzdálenost dílny Bosch Car Service dále než 50 km, bude vozidlo převezeno do nejbližšího autorizovaného servisu dané značky.
V případě poruchy vozidla s připojeným vlekem, bude tento vlek s nepojízdným vozidlem na žádost uživatele odtažen do stejného servisu, avšak uživatel tuto službu uhradí na místě jejího provedení.
Přechodné uložení vozidla
V případech, kdy nebude možno nepojízdné vozidlo předat bezprostředně do výše uvedených dílenských servisů, bude toto přechodně uloženo do zabezpečeného prostoru do doby další manipulace s ním, maximálně však na 3 dny. V případě, že vozidlo nemůže být po odtažení do servisu zprovozněno v den poruchy, budou bez ohledu na vzdálenost od místa bydliště Uživatele Vozidla poskytnuty
doplňkové služby z následujícího výběru, všichni cestující společně volí jednu z těchto možností:
Náhradní vozidlo
V případě, že vozidlo nemůže být opraveno v témže dnu, bude uživateli na dobu trvání opravy, maximálně však na 3 dny zabezpečeno zapůjčení náhradního vozidla. ÚAMK uhradí přímé náklady zapůjčení vozidla (nehradí náklady jeho provozu) maximálně do výše 120,- EUR.
Pokračování v cestě/Návrat domů
ÚAMK zajistí finanční krytí jízdy (letu) uživatele vozidla a jeho posádky (maximálně dalších 8-mi osob) do původního ověřeného cíle cesty nebo do místa jeho trvalého bydliště. ÚAMK uhradí náklady služby přímo dopravním společnostem, v případě nemožnosti uhradí dodatečně takto vzniklé výdaje uživatele a posádky maximálně do výše 350,- EUR na osobu. Součástí služby je převoz uživatele a posádky
vozidla na stanici (letiště) užitého dopravního prostředku, ÚAMK hradí náklady tohoto převozu do výše maximálně 120,- EUR.
Zabezpečení náhradního ubytování
ÚAMK zorganizuje na nutnou dobu provádění opravy vozidla pro uživatele (resp. posádku vozidla), nejdéle však na 3 noci ubytování v hotelu ***. Náklady budou uhrazeny přímo hotelu, pokud to nebude možné, budou uhrazeny dodatečně uživateli vozidla, max. do výše 120 EUR. Součástí služby je převoz uživatele a posádky do hotelu, ÚAMK hradí náklady převozu maximálně do výše 50,- EUR. Přivezení opraveného vozidla ÚAMK hradí uživateli cestovní náklady jízdy pro opravené vozidlo. Hrazeny budou náklady pro jednu osobu. Maximální výše hrazených nákladů bude činit 350,- EUR.
Převoz neopravitelného vozidla do ČR, event. jeho šrotace  Pokud nebude možné v zahraničí vozidlo s poruchou opravit, dispečink ÚAMK zorganizuje jeho převoz do servisní dílny Bosch Car Service nebo do autorizovaného značkového servisu nejbližšího bydliště uživatele vozidla v ČR. V případě neekonomičnosti tohoto postupu zajistí sešrotování vozidla v zahraničí (uhradí náklady v souvislosti s celními formalitami takového postupu). Služba bude poskytnuta bezplatně maximálně do hodnoty 400,- EUR. Poskytování dopravních a motoristických informací. Na telefonickou žádost uživatele (na lince 1230 s další nabídnutou provolbou) mu budou poskytnuty zdarma dopravní a motoristické
informace z ČR a evropských zemí.
Využití systému ÚAMK RECOMMENDED
Prostřednictvím identifikace v tomto informačním letáku, budou moci uživatelé vozidel využívat na území České republiky ubytovacích, stravovacích a relaxačních služeb systému ÚAMK RECOMMENDED, jejichž aktuální seznam a spojení je uvedeno na internetových stránkách ÚAMK: www.uamk.cz
This entry was posted in Zprávy a technika. Bookmark the permalink.